+385 99 734 2169

Uvjeti poslovanja

Uvjeti poslovanja

1. Uvodne odredbe

Ovi uvjeti poslovanja reguliraju prava i obveze između najmoprimca (u daljnjem tekstu: klijenta) i  croatia-charter.yachts  (u daljnjem tekstu: CCY) kao posrednika između charter kompanije i klijenta.

CCY je agencija koja u potpunosti poštuje uvjete najma od svake charter kompanije posebno. Svojim klijentima prosljeđuje uvjete najma za najam plovila isključivo za izabrano plovilo a koji su dani nama  od strane vlasnika plovila ili charter kompanije. CCY će klijentu slati dokumentaciju na engleskom jeziku. CCY temeljem općih uvjeta, informacija pruženih na ovim web stranicama kao i temeljem ugovora o najmu plovila i/ili pružanju usluge smještaja na plovilima, posreduje ili/i osigurava klijentu uslugu višednevnog smještaja na plovilima i/ili najam plovila.  Klijent koji je potvrdio rezervaciju za jedno ili više plovila, odnosno izvršio uplatu predujma u iznosu od 50%, zasniva pravni odnos s CCY  i potvrđuje da je suglasan s uvjetima poslovanja charter kompanije, s ovim uvjetima poslovanja, i s izjavom o privatnosti, te da ih u cijelosti prihvaća. Ovi uvjeti temelj su za rješavanje eventualnih sporova između klijenta i CCY.

2. Rezervacije i plaćanje

Upiti za rezervaciju usluge šalju se elektroničkim putem. Rezervacija je potrđena  po uplati avansa od 50% od cjelokupnog iznosa, dok se ostatak plaća minimalno 30 dana prije ukrcavanja na brod. Nakon što CCY primi upit za rezervacijom, klijentu će poslati  sve potrebne  podatke za plaćanje avansa, te ugovor o najmu plovila koji mora biti potpisan i vraćen CCY.  Ukoliko vaš charter počinje za manje od 60 dana, tada bi se za potvrdu rezervacije trebao uplatiti cjelokupan iznos. Cijene najma plovila objavljene su u EUR po  trenutno važećim cjenicima charter kompanija i uključuju PDV. Prilikom naplate usluge u tuzemstvu, za izračun se primjenjuje srednji tečaj HNB-a na dan plaćanja. CCY zadržava pravo izmjene cjenika bez prethodne najave. Navedene cijene buhvaćaju: smještaj na tehnički ispravnim i čistim plovilima s punim spremnicima goriva i vode, upotrebu sve opreme na plovilu, obvezno i kasko osiguranje plovila, osiguranje posade od nesreće, sidrište u matičnoj marini, dozvolu za plovidbu u RH, koncesijsko odobrenje za plovilo. U cijenu nisu uključene lučke i ostale takse u drugim marinama, troškovi goriva i drugih potrebitosti, parking automobila, kao ni zdravstveno osiguranje članova posade. Prilikom vraćanja plovila, spremnici za gorivo moraju biti puni. Prilikom rezervacije potrebno je unaprijed poslati licencu za navigaciju i certificat za VHF. Listu posade potrebno je poslati barem 7 dana prije ukrcavanja. Ukoliko klijent zahtjeva  skippera i/ili hostesu na brodu, to bi trebalo biti specificirano prilikom bookinga. Turistička taksa mora biti plaćena u marini u bazi chartera nakon potvrde liste posade. Uobičajeno je da se iznajmljena plovila preuzimaju subotom u popodnevnim satima a vraćaju se subotom u jutarnjim satima. Povratak u matičnu bazu dan prije iskrcaja u mnogim je slučajevima preporučen a u nekim i obavezan.

3. Obveze i odgovornost Charter kompanije

Charter kompanija  se obvezuje osigurati brod klijentu u ispravnom i besprijekornom stanju i s kompletnom opremom koja je uključena u cijenu. Rezervoari na brodu moraju biti puni s vodom i s gorivom prilikom preuzimanja broda od strane klijenta. Ukoliko brod iz bilo kojih razloga nije osiguran za klijenta, tada klijent ima pravo na povrta novca od charter kompanije za one dane koliko nije bio u mogućnosti raspolagati s brodom. Također vezano s tim, praksa je charter kompanije da stavi na raspolaganje klijentu zamjenski brod u dogovoreno vrijeme i na dogovorenom mjestu a koji mora biti istog ili boljeg standarda od rezerviranog. Ukoliko charter kompanija ne osigura ni zamjenski brod, tada klijent ima pravo na raskid ugovora i povrat novca od charter kompanije. Klijent ima prvo na povrat samo uplaćenog novca, sva druga prava su isključena.

Ukoliko je brod ili brodska oprema oštećena zbog nekong uzroka prirodnog podrijetla,  tada je klijent dužan kontaktirati charter kompaniju. Charter kompanija je dužna otkloniti kvar, što je prije moguće, odnosno u roku od 24 sata. U ovom slučaju klijent nema pravo na naknadu štete.

4. Obveze i odgovornost klijenta

Nakon što je klijent preuzeo odgovornost za brod, klijent se obavezuje da će jedriti samo u hrvatskim teritorijalnim vodama. Ukoliko klijent želi napustiti hrvatske teritorijalne vode, on mora ishodovati posebno pisano odobrenje. Sve štete na podvodnom dijelu broda, koje su uzrokovane grubom nepažnjom klijenta, bit će popravljene na trošak klijenta. Klijent je dužan pridržavati se svih važećih zakon i propisa koji se odnose i koji su u svezi plovidbe na moru, odgovorno se ponašati prema brodu i brodskoj opremi, te ploviti u skladu s dobrim navigacijskim običajima, odnosno kada  vremenski uvjeti do dozvoljavaju. Klijent ili skipper na brodu treba imati dobro navigacijsko iskustvo i sve potrebne dokumente vezane za plovidbu. Ukoliko se brod tijekom plovidbe nađe u havariji, tada je klijent dužan odmah telefonski obavijestiti charter kompaniju. Ako je nepažnja klijenta u upravljanju s brodom rezultirala štetu nad trećim osobama, a koja nije pokrivena osiguranjem, klijent se obvezuje pokriti sve materijalne, pravne i druge troškove koji mogu nastati kao rezultat takve nepažnje. Klijent je odgovoran u slučaju da je plovilo zaplijenjeno zbog nezakonitih aktivnosti plovila. U slučaju oštećenja i/ili nezgoda, klijent je obavezan zapisati tijek događaja i zatražiti pismenu potvrdu od najbliže Lučke kapetanije, liječnika ili drugih ovlaštenih osoba. Klijent je također dužan obavijestiti charter kompaniju, CCY i sve druge relevantne osobe o ovakvim i/ili sličnim događajima. Klijent je dužan svakodnevno provjeravati razinu ulja u motoru. Ukoliko se utvrdi šteta na motoru zbog nedostataka ulja u motoru, klijent je dužan snositi trošak štete.  Klijent se slaže: da je sposoban upravljati brodom i da ima sve potrebne dokumente, a ukoliko ne, tada se obvezuje iznajmiti skippera; da neće predati brod trećoj strani; da neće koristiti brod za prijevoz osoba ili robe u komercijalne svrhe; da neće na brodu biti više ljudi nego što je potvrđeno u listi posade; da je odgovoran za članove posade; da će čuvati listu posade i ostale dokumente na brodu za vrijeme trajanja plovidbe; da neće sudjelovati u regatama bez prethodnog pisanog pristanka charter kompanije; da neće upravljati s brodom pod utjecajem alkohola i/ili droge; da će pažljivo planirati rute plovidbe tako da dva dana prije povratak u matičnu luku bude u njenoj blizini; da neće na brod ukrcati kućne ljubimce bez prethodne suglasnosti charter kompanije; da će se pridržavati svih propisa i dobrih običaja i prkase u navigaciji.

5. Osiguranje i depozit

Sva plovila su pokrivena kasko osiguranjem. Polica osiguranja pokriva i oiguranje putnika i osiguranje prema trećim osobama. Osobna imovina putnika nije pokrivena osiguranjem. Šteta koja je nastala zbog nepažnje, nemara ili namjerno  od strane klijenta, ne pokriva se iz osiguranja.  Prije preuzimanja plovila, klijent je dužan charter kompaniji ostaviti sigurnosni depozit. Sigurnosni depozit varira i izračunava se u skladu s vrijednosti plovila. Sigurnosni depozit se može namiriti u gotovini ili s  kreditnom karticom, a bit će vraćen klijentu nakon što klijent vrati brod u onakvom stanju u kakvom ga je preuzeo. Ukoliko su se dogodila oštećenja na brodu, ili nedostaje neka oprema na brodu, tada će se depozit upotrijebiti za nakandu štete u onolikom iznosu kolika je šteta. Ostatak će se vratiti klijentu. Ukoliko  spremnici za gorivo, prilikom predaje broda, ne budu puni iznos potreban za nadopunu  spremnika goriva odbit će se od depozita, uvećan za trošak punjenja. Ukoliko se skiper ili hostesa,..  i dr,  ne isplaćuju u dogovorenom iznosu, tada će se to učiniti iz depozita. Štete koje su do visine depozita, namiruju se od depozita, a štete koje su iznad visine depozita namiruju se iz depozita i osiguranja.

6. Check-in / Check-out

Predaja plovila vrši se subotom u poslijepodnevnim satima. Klijent je dužan charter kompaniji dostaviti voucher ili račun sa svim podacima klijenta, te sve dokumente za navigaciju.  Plovilo mora biti isporučena s punim spremnicima vode i goriva. Tijekom postupka predaje plovila klijent je obavezan pregledati plovilo i opremu zajedno s predstavnikom charter kompanije i potvrditi stanje plovila sa svojim potpisom. Naknadne reklamacije neće se prihvatiti.  Klijent je dužan vratiti plovilo charter kompaniji u dogovoreno vrijeme i na odgovarajućem mjestu. Uobičajeno vrijeme vraćanja plovila je u subotu u jutarnjim satima. Plovilo mora biti čisto, neoštećeno i spremnici goriva moraju biti puni. U slučaju da klijent ne vrati plovilo charter kompaniji u točno vrijeme i na pravom mjestu, klijent je suglasan da će platiti iznos dnevne rate najma za svaki dan kašnjenja uvećan za 300%. Kašnjenje se naplaćuje po satu.  Zakašnjenje može biti opravdano u slučaju više sile, pod uvjetom da klijent odmah obavijesti  charter kompaniju. Predmeti iz popisa inventara moraju biti provjereni kao i spremnik za gorivo. Ako spremnik goriva nije pun, klijent mora platiti trošak nedostajućeg goriva uvećan  ​​za uslugu punjenja spremnika. U slučaju nedostajućeg inventara ili štete na plovilu, chater kompanija će se naplatiti od iznosa depozita, a ostatak će biti vraćen klijentu. Klijent je dužan vratiti plovilo s praznim septičkim spremnikom, kojeg je dužan isprazniti na otvorenom moru.  Ako se plovilo ne vrati u bazu chartera, klijent je dužan platiti sve troškove za transfer plovila do baze chartera, te troškove kašnjenja koji su eventualno nastali. Preporuča se da plovilo bude na odgovarajućoj bližoj lokaciji u odnosu na bazu chartera, tijekom posljednja 24 sata. Klijent koji želi iz bilo kojeg razloga produžiti boravak na brodu mora obavijestiti CCY kako bi se provjerila daljnja raspoloživost plovila, te da se osigura potrebna dokumentacija.  

7. Storno usluge

Ako klijent iz bilo kojih razloga odustane od usluge najma plovila, mora to učiniti u pisanom obliku e-mailom ili preko pošte. Datum kada je CCY zaprimio pisanu obavijest o otkazu predstavlja osnovu za obračun storno troškova. Ukoliko to bude moguće i prihvatljivo za charter kompaniju, CCY  će u dogovoru s charter kompanijom i klijentom pokušati vratiti  iznos uplaćenog novca nakon obračuna storno naknade kako slijedi:

Ukoliko klijent odustane od najma u vremenu od 0 do 30 dana prije početka korištenja usluge,  klijentu se naplaćuje trošak storna u iznosu 100% ukupne cijene.
Ukoliko klijent odustane od najma u vremenu od 31 do 60 dana prije početka korištenja usluge,  klijentu se naplaćuje trošak storna u iznosu od 50% ukupne cijene.

Ukoliko klijent odustane od najma u vremenu većem od 60 dana prije početka korištenja usluge,  klijentu se naplaćuje trošak storna u iznosu od 40% od ukupne cijene.

Kod povrata uplaćenog novca može se zaračunati manipulativna naknada.

Ako klijent otkaže uslugu najma on može, uz prethodni dogovor s charter kompanijom i CCY, potražiti drugu osobu koja će preuzeti njegova prava i obveze. U tome slučaju se ne naplaćuju troškovi storna. Ako klijent ne uspije naći drugu osobu, storno troškovi će se naplaćivati kako je prethodno navedeno. U slučaju da klijent  iz objektivnih razloga (smrt u užoj obitelji, nesretni slučaj s teškom tjelesnom ozljedom, iznenadna akutna bolest za koju je nužna neodgodiva liječnička skrb, poremećaji u trudnoći, vojna vježba i sl.) odustane od najma, uplaćeni iznos mu se ne vraća, nego se korisniku usluge omogućuje da isti iznos iskoristi u sljedećem razdoblju tekuće ili sljedeće godine. Pritom je klijent   dužan predočiti vjerodostojnu dokumentaciju (dokaz). CCY  isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja zakupljenih usluga ili dijela usluga prouzročenih višom silom (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.). CCY i charter kompanija zadržavaju pravo promjene rezerviranog plovila u slučaju da  je već rezervirani brod oštećen zbog nepredviđenih okolnosti, npr. elementarne nepogode, prethodne havarije na moru, velikog kvara i sl. U tom slučaju CCY i charter kompanija će osigurati klijentu plovilo jednake ili bolje specifikacije. Klijent može, u dogovoru s charter kompanijom i s CCY promjeniti rezervirani termin ukoliko postoje objektivni razlozi za to. Moguće je samo jednom promjeniti rezervirani termin ukoliko postoje objektivni razlozi za to.

8. Posada

Ukoliko je klijent odlučio angažirati  člana posade (skiper, hostesa, kuhar, ..itd),  dužan je odnositi se prema njima na najbolji mogući način. Klijent je dužan osigurati hranu za posadu, ako nije dogovoreno na drugačiji način. U slučaju angažiranja članova posade plovilo se mora vratiti u bazu zadnju noć u razdoblju najma (petak), najkasnije do 18:00 sati.

9. Prigovori

Ukoliko klijent ima prigovor tijekom preuzimanja plovila, on treba o tome izvijestiti charter kompaniju i CCY.  Samo prigovori i pritužbe iznesene u pisanom obliku će se uzeti u razmatranje. Svi prigovori za vrijeme trajanja čartera će se rješavati dogovorno ukoliko to bude moguće. Ukoliko ne, tada je za to nadležan Sud prema sjedištu charter kompanije i/ili CCY.